Személyi kölcsönök
Felhasználási feltételek
A feliratkozáshoz kérjük fogadja el a Felhasználási Feltételeket!

A feliratkozáshoz kérjük adja meg e-mail címét!
Feliratkozás

Szemelyi-kolcsonok.hu adatkezelési Tájékozató és felhasználási feltételek:

A Személyi kölcsönök használatának megkezdése előtt minden regisztrált felhasználó (hiteligénylő) köteles elolvasni és elfogadni a Személyi kölcsönök felhasználási feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: "AT"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt Személyi kölcsönökkel és elfogadja a AT-t. A http://szemelyi-kolcsonok. hu (a továbbiakban Személyi kölcsönök) az AT jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Személyi kölcsönök saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az Adatkezelési Tájékoztatóját (AT-t), a változtatásokat pedig valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. Személyi kölcsönök szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Amennyiben bármely felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérdését az ugyfelszolgalat@szemelyi-kolcsonok.hu címre írhatja le, ezen kérdésekre 48 órán belül ad választ a Személyi kölcsönök.

A Személyi kölcsönök elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, de a rendszer használatából eredő esetleges károkért (saját jogi felelősségén túl) felelősséget nem vállal.

A Személyi kölcsönök elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a Személyi kölcsönök a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Személyi kölcsönök az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Regisztráció és felhasználás

Az oldalon megjelenő információk csak tájékoztató jellegűek. A regisztráció után a Személyi kölcsönök rendszerében regisztrált szerződött partnerek (hitelközvetítők) veszik fel a kapcsolatot a hiteligénylő ügyfelekkel.

A Személyi kölcsönök szolgáltatását bármely partner (hiteligénylő) kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve felhasználóvá akkor válhat, ha:

És

A Személyi kölcsönök a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A Személyi kölcsönök továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

A Személyi kölcsönök nem vállal felelősséget az adatok, információk naprakész pontosságáért, de igyekszik az információkat - lehetőségéhez mérten - frissíteni.<6p>

Személyes adatok

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Az Avtv. 3. §. szerint

(1) „Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli”.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Avtv. 2. §-ának 16. pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzi”.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett (ek) ahhoz hozzájárult (ak), vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A Személyi kölcsönök a regisztrációt és hiteligénylési adatok szolgáltatását végrehajtó felhasználó, mint hiteligénylő felhasználó felhatalmazza és hozzájárulását adja, hogy a regisztrációban megadott név, lakcím, e-mail cím és telefonszám kiadható és továbbítható legyen a Személyi kölcsönök és társ oldalai rendszerében regisztrált hitelközvetítők részére, hiteligénylés intézése ügyében.

Az adattovábbításról a Személyi kölcsönök minden esetben, a regisztrációban megadott e-mail címére küld egy e-mailt, amiben szerepel az adattovábbítás címzettjének neve, amit a regisztrált tanácsadó partner szintén a regisztráció alkalmával adott meg és járult hozzá. A regisztrált hiteligénylőnek így lehetősége van nyomon követni adatainak a továbbítását. Az értesítés minden esetben tartalmaz egy lemondási lehetőséget, egy úgynevezett linket, amely használatával törölheti hitelkeresési igényét, ezzel együtt adatait az adatbázisból. Ezen lehetőség használatával a Személyi kölcsönök adatkezelési felhatalmazása megszűnik.

A Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. A Személyi kölcsönök az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

Az Személyi kölcsönök weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthat elő az Ön számítógépén. Ezek alapján egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A Személyi kölcsönök a cookie-kat kizárólag a szolgáltatások könnyebb igénybevételéhez, azonosításra használhatja. A cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Az adatokat a Személyi kölcsönök 30 napig tárolja.

Minden regisztrált felhasználó hozzájárul, hogy a regisztrációban megadott név, lakcím és e-mail cím tárolása a 30. nap után is lehetséges legyen, a hozzájárulás visszavonásáig.

Mint hitelközvetítő felhasználó, illetve az általa képviselt gazdasági társaság egyértelműen és kifejezetten hozzájárulásomat adom/adja és felhatalmazom/felhatalmazza a Személyi kölcsönök, hogy a regisztrációnál megadott adataimat/adatait, nevemet/nevét, telefonszámomat/telefonszámát, e-mail címemet/címét továbbítsa azoknak a címzetteknek, akiket a felhasználó a rendszerből kiválaszt hitelügyintézés céljából.

Mint felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a Személyi kölcsönök a regisztrált e-mail címre rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön, és tudomásul veszem és elfogadom, hogy ez a Személyi kölcsönök rendszer használatának egyik feltétele, és regisztrációm törlése után visszavonásig használja ezt.

A Személyi kölcsönök amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbázis és regisztrációs irányelvek

A szolgáltatás kizárólag regisztráció után érhető el, a Személyi kölcsönök a rendszer teljes használatát önkéntes regisztrációhoz köti.

Az adatbázisban a Személyi kölcsönök magánszemély regisztrációja esetén a felhasználói nevet, felhasználó jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét rögzíti. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, és a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz.

A megadott adatok módosítását, a regisztráció törlését a honlapon el lehet végezni.

A hiteligénylés alatti adatkezelés

A hiteligénylés leadása, a regisztráció után a hiteligénylés adatainak egy része lesz látható a Személyi kölcsönökben és társ oldalaiban regisztrált hitelközvetítők számára, a személyes adatok ebben az esetben nem lesznek elérhetőek.

Az ügyféligényekből a szerződött, regisztrált hitelközvetítő kiválaszthatja az érdekkörébe tartozó igényléseket, kiválasztás után a rendszer e-mailt küld a regisztrált hiteligénylőnek a hitelközvetítő nevéről az adattovábbítás nyomon követhetősége érdekében. Az e-mail tartalmaz egy linket, amiben lehetőség van az adatbázisból történő leiratkozásra (lásd fent).

A hitelközvetítők ügyfélkiválasztás alatti adatkezelése

A szerződött, regisztrált tanácsadók a hitelt igénylők adataihoz kiválasztás után juthatnak hozzá, a szolgáltatási csomagok szerint.

Havi szinten a megrendelt csomag szerinti ügyfélmennyiség kiválasztására van lehetőség, a megrendelt és kifizetett előfizetői szolgáltatások szerint. A szolgáltatás csak díjfizetést követően érhető el a hitelközvetítők számára.

Adatok tárolása és biztonsága

A Személyi kölcsönök internetes oldalait és adatbázisait tároló és kiszolgáló szerverek az Netvalor Kft szerver termében (1041 Budapest, Závodszky Zoltán u. 1. 10. em. 59..) találhatóak.

A Személyi kölcsönök gondoskodik minden olyan műszaki és technikai intézkedésről, amellyel az adatkezeléssel kapcsolatban keletkező biztonsági kockázatokkal szembe megfelelő védelmi szintet tud biztosítani.

A szolgáltató megtesz minden óvintézkedést a rendszer biztonságos használatáért, és a továbbított elektronikus üzenetekkel szembeni fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.

Mobilweb Service Szolgáltató Kft.

1188 Budapest, Saláta u. 23/a

Cg.szám:01-09-179305

Adószám:24730770-2-43.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-70494/2013